کارخانه شماره سه

این کارخانه بالین تک در تهران به بهره برداری رسیده است و هم اکنون فرایند ماشینکاری بخشی از سرسیلندر های تولیدی شرکت بالین تک در این سایت صورت می پذیرد.

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 1
کارخانه شماره یک
کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 4
کارخانه شماره چهار