Engine type


EC5

EF7

KIA EURO 4

KIA SAGEM

KIA SIEMENS

KIA X 100

OHV

OHVG

S81 CNG

S81 E2

S81 E4

TU3

TU5

XU7

Z24

CARBURETOR

Z24

INJECTION